Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu


Zawartość stronPowiat Olkuski - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
realizuje projekt niekonkurencyjny pod nazwą „Czas na aktywizację (I)", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6.Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu regionalnego, Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2023 - 30.06.2024 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU (Całkowity koszt projektu): 3 810 722,54 PLN
w tym: wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 239 114,15 PLN (85%).

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Uczestnikami projektu będą osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu ze statusem osób bezrobotnych. Wsparcie kierowane będzie w szczególności do osób, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj.
 a) osób młodych (w wieku 18-29 lat), szczególnie należących do grupy NEET – co najmniej 56 osób;
 b) osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 129 osób;
 c) osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 13 osób;
 d) osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 58 osób;
 e) kobiet;
 f) migrantów (w tym z Ukrainy) – co najmniej 2 osoby.

FORMY WSPRACIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE
Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 241 osób bezrobotnych.
Dla każdego z uczestników projekty, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi identyfikacja jego potrzeb oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz jedną z następujących form aktywizacji zawodowej:
 a) staż – 159 osób,
 b) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 71 osób,
 c) bon na zasiedlenie – 5 osób,
 d) szkolenie – 4 osoby,
 e) bon szkoleniowy – 2 osoby.

GŁÓWNE EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU:
Głównymi rezultatami projektu będzie:

 a) podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności na własny rachunek przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 60%;
 b) uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez uczestników projektu na poziomie co najmniej 20%.

SŁOWNIK POJĘĆ:
Osoba długotrwale bezrobotna:
- osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.
Osoba z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training):
- osoba w wieku 15–29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
  a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
  b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
  c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Działania rekrutacyjne prowadzone będą przez cały okres trwania projektu, do wyczerpania się środków finansowych.
Ze względu na konieczność osiągnięcia wymaganego poziomu wskaźników, w przypadku dużego zainteresowania pierwszeństwo do udziału w projekcie uzyskają osoby należące do kilku kategorii grupy docelowej, do których w szczególności projekt jest kierowany, łącznie np. długotrwale bezrobotna kobieta, w wieku powyżej 50 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Projekt zakłada, że udział osób młodych w wieku 18-29 lat będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnieniem poziomu kompetencji. Badanie kompetencji cyfrowych nastąpi podczas wizyty w Urzędzie, a ich ocena będzie polegać na wypełnieniu ankiety.
Nabory wniosków dla pracodawców i osób bezrobotnych na poszczególne formy wsparcia ogłaszane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu w zakładce Rynek Pracy → Aktualności urzędu.

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?
Szczegółowe informacje nt. projektu i form aktywizacji zawodowej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu albo pod niżej wskazanymi numerami telefonów:
Koordynatorzy projektu pok. 3 tel. (32) 706-58-43
Doradcy klienta, nazwiska: K-Ko, Ł, O, P, S-Sy, Ś pok. 22 tel. (32) 706-58-22
Doradcy klienta, nazwiska: B, F, H, C, Ć, D, E, J, I, M, N, U pok. 23 tel. (32) 706-58-23
Doradcy klienta, nazwiska: A, G, Kr-Kż, L, T, R, Sz, V, W, Y, Z, Ź, Ż pok. 26 tel. (32) 706-58-26
Staże pok. 12 tel. (32) 706-58-12
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej pok. 11 tel. (32) 706-58-11
Bony na zasiedlenie pok. 16 tel. (32) 706-58-16
Szkolenia pok. 1 tel. (32) 706-58-41
Bony szkoleniowe pok. 1 tel. (32) 706-58-41
 
#FunduszUE
#FunduszeEuropejskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę